Statut Stowarzyszenia obowiązuje od 25 września 2008 roku. Wszedł w życie od chwili rejestracji Stowarzyszenia przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we  Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS.

 

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób prowadzących działalność społeczną, której celem jest:

 • prowadzenie monitoringu, inwentaryzacji i dokumentacji stanu zabytków prawa;
 • opracowywanie programów badawczych, popieranie, promocję oraz inicjowanie badań na zabytkami prawa;
 • eksponowanie i popularyzacja zabytków dokumentujących historię dawnego prawa;
 • organizowanie i wspieranie zjazdów, konferencji, wykładów i innych przedsięwzięć mających na celu poszerzania wiedzy na temat zabytków prawa oraz rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ich ochrony;
 • promocja terenów, na których występują zabytki prawa;
 • podejmowanie działań mających na celu zachowanie zabytków prawa w możliwie najlepszym stanie, ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja zabytków prawa;

 

Cele działalności Stowarzyszenia są realizowane poprzez:

 • pozyskiwanie środków finansowych i materialnych oraz nabywanie innych praw majątkowych umożliwiających realizację celów Stowarzyszenia;
 • prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne nad zabytkami dawnego prawa;
 • organizowanie, współfinansowanie oraz finansowanie badań archiwalnych i archeologicznych w celu ewidencjonowania, gromadzenia, eksponowania i popularyzowania zabytków prawa; 
 • organizowanie i współfinansowanie lub wykonywanie prac zabezpieczających, konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych umożliwiających zabezpieczenie zabytków prawa;
 • współpracę z instytucjami, organizacjami, innymi podmiotami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
 • organizowanie oraz współfinansowanie krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia;
 • prowadzenie działalności wydawniczej w postaci książek, czasopism i innych mediów, publikowanie prac naukowych i popularyzatorskich poświęconych zabytkom prawa.

Statut i cele

Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa

Mapa strony

D.O.M. - 2020 - SOiBZP

Strona zrobiona w kreatorze stron internetowych WebWave