Listopad 25 2020 02:37:57
stat4u


STATUT STOWARZYSZENIA OCHRONY I BADAŃ ZABYTKÓW PRAWA

ROZDZIAŁ I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE§ 1.
Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych, zarejestrowanym w Sądzie Gospodarczym Rejestrowym we Wrocławiu i posiadającym osobowość prawną.

§ 2.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miejscowość Gajków, pow. wrocławski. Stowarzyszenie, dla realizacji swych celów, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3.
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków i do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji.

§ 5.
Stowarzyszenie używa logo i pieczęci zatwierdzonych przez Zarząd oraz wywiesza szyldy zgodnie z obowiązującymi przepisami.ROZDZIAŁ II.
CELE STOWARZYSZENIA§ 6.
Stowarzyszenie Ochrony i Badań Zabytków Prawa jest pozarządową organizacją prowadzącą działalność naukową, oświatową, służącą popieraniu badań nad zabytkami prawa. Zostało powołane do prowadzenia i wspierania działań zmierzających do ochrony i popularyzacji wiedzy o tego rodzaju zabytkach oraz promowania badań i prac naukowych w tym zakresie.

§ 7.
Cele Stowarzyszenia obejmują:

- prowadzenie monitoringu, inwentaryzacji i dokumentacji stanu zabytków prawa;
- opracowywanie programów naukowo - badawczych, popieranie, promocję oraz inicjowanie badań naukowych, analitycznych, porównawczych i innych nad dziejami zabytków prawa ze szczególnym uwzględnieniem ich historycznej roli w życiu mieszkańców oraz w dziejach miasta;
- współpracę z placówkami muzealnymi, archiwalnymi i bibliotecznymi w gromadzeniu, zabezpieczaniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzacji zabytków dokumentujących historię dawnego prawa;
- współpracę z ośrodkami naukowymi, placówkami służby ochrony zabytków oraz innymi organizacjami pożytku publicznego w kraju i za granicą, działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia;
- wspieranie oraz organizowanie zjazdów naukowych, konferencji, seminariów, publicznych odczytów i wykładów oraz realizację programów edukacyjnych w celu poszerzania wiedzy na temat zabytków prawa oraz rozwijanie świadomości społecznej w zakresie potrzeby ochrony zabytków prawa;
- wspomaganie inicjatyw właścicieli i użytkowników zabytków prawa na rzecz ich ochrony i udostępniania społeczeństwu;
- promocja terenów na których znajdują się zabytki prawa;
- promowanie idei utworzenia szlaków turystycznych po miejscach, w których zlokalizowane są zabytki prawa, organizowanie rajdów i wycieczek celem popularyzacji turystyki, krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku;
- podejmowanie działań mających na celu zachowanie zabytków prawa w możliwie najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń oraz dbanie o porządek i bezpieczeństwo miejsc na których się one znajdują;
- niezbędny, natychmiastowy i skuteczny ratunek zagrożonych elementów zabytków przed dalszym postępującym niszczeniem, ochrona, konserwacja, restauracja i rekonstrukcja zabytków prawa;
- wspieranie odbudowy i zagospodarowania na cele turystyczne zabytkowych obiektów dawnego prawa i prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej w zakresie popularyzacji wiedzy historycznej dotyczącej zabytków prawa

§ 8.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- pozyskiwanie środków finansowych i materialnych oraz nabywanie innych praw majątkowych umożliwiających realizację celów Stowarzyszenia;
- gromadzenie środków pieniężnych i rzeczowych uzyskanych z prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej;
- prace dokumentacyjne, inwentaryzacyjne, konserwatorskie i rekonstrukcyjne nad zabytkami dawnego prawa;
- gromadzenie i udostępnianie w miarę posiadanych możliwości materiałów archiwalnych;
- gromadzenie, opisywanie i udostępnianie materiałów pozyskanych w trakcie badań zabytków;
- organizowanie, współfinansowanie oraz finansowanie badań archiwalnych i archeologicznych w celu ewidencjonowania, gromadzenia, eksponowania i popularyzowania zabytków prawa;
- zabezpieczanie, konserwację, zagospodarowanie i promocję zabytków prawa znajdujących się na terenie Polski;
- organizowanie i współfinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich, renowacyjnych i rekonstrukcyjnych, umożliwiających zabezpieczenie zabytków prawa;
- inicjowanie, pomoc oraz współudział w zagospodarowaniu na cele działalności kulturalnej i turystycznej zabytkowych obiektów prawa;
- pomoc w zarządzaniu i zarządzanie obiektami zabytkowymi;
- współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętymi celami Stowarzyszenia oraz współpracę krajową i zagraniczną z muzeami i osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia;
- upowszechnianie w kraju i za granicą wiedzy o celach i działaniu Stowarzyszenia;
- prowadzenie kursów, wykładów, seminariów, warsztatów oraz opracowywanie i pilotowanie programów edukacyjnych na zlecenie szkół i innych placówek;
- współorganizowanie imprez kulturalnych, turystycznych również jarmarków historycznych i rzemieślniczych;
- organizowanie ekspozycji muzealnych, wystaw, plenerów, konkursów, sesji naukowych i popularnonaukowych;
- organizowanie oraz współfinansowanie krajowych i międzynarodowych seminariów i konferencji o tematyce związanej z celami Stowarzyszenia;
- przyznawanie nagród za prace, zwłaszcza naukowe i publicystyczne, związane z celami Stowarzyszenia oraz pomoc w ich popularyzacji;
- wspieranie, propagowanie i popularyzowanie wszelkich działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia;
- prowadzenie działalności wydawniczej w postaci książek, czasopism, pozycji fonograficznych i audiowizualnych, publikowanie prac naukowych i popularyzatorskich poświęconych zabytkom prawaROZDZIAŁ III.
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI§ 9.
Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 10.
1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.
2. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, która złoży deklarację z poparciem pisemnym członka Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd.

§ 11.
1. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Stowarzyszenia.
2. Pozbawienie członkostwa honorowego wymaga uchwały Walnego Zebrania, podejmowanej na wniosek Zarządu.

§ 12.
1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie materialne lub organizacyjne działalności Stowarzyszenia.
2. Deklaracja przystąpienia członka wspierającego do Stowarzyszenia wymaga akceptacji Zarządu w formie uchwały.

§ 13.
Członek zwyczajny ma prawo do:

- wpływania na kierunki działalności Stowarzyszenia;
- czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
- uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia;
- otrzymywania wydawnictw i materiałów informacyjno - szkoleniowych Stowarzyszenia;
- otrzymywania stypendiów i innych form pomocy w rozwoju zawodowym.

§ 14.
Członek zwyczajny ma obowiązek:

- uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia;
- przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
- opłacania składek członkowskich.

§ 15.
Członek honorowy ma prawa zwyczajnego członka - bez czynnego i biernego prawa wyborczego - i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 16.
Członek wspierający ma prawo uczestnictwa we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.

§ 17.
Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

- zgonu członka;
- skreślenia przez Zarząd, w drodze uchwały, z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu;
- dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu;
- wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia;
- utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego - osobę prawną lub wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.

§ 18.
Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia lub wykluczenia przysługuje odwołanie, w terminie 30 dni, do Walnego Zebrania, którego uchwała jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV.
WŁADZE STOWARZYSZENIA§ 19.
Władze Stowarzyszenia tworzą:

- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia; - Zarząd; - Komisja Rewizyjna.

§ 20.
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia biorą udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 21.
Do uprawnień Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy w szczególności:

1. Uchwalanie zmian statutu Stowarzyszenia;
2. Ustalanie kierunków działalności Stowarzyszenia;
3. Ustalanie wysokości składki członkowskiej;
4. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad funkcjonowania systemu finansowego Stowarzyszenia oraz zasad prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej i wydawniczej;
5. Podejmowanie uchwał we wszystkich wszelkich ważnych dla Stowarzyszenia sprawach nie uregulowanych statutem;
6. Powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu, pozostałych członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej;
7. Rozpatrywanie odwołań członków zwyczajnych Stowarzyszenia od uchwał Zarządu;
8. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
9. Rozpatrywanie wniosków Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium zarządowi po upływie kadencji
10. Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 22.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest co najmniej raz w roku.

§ 23.
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:

- z własnej inicjatywy;
- na wniosek co najmniej 25% ogólnej liczby zwyczajnych członków Stowarzyszenia;
- na wniosek Komisji Rewizyjnej.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia winno być zwołane w terminie trzech miesięcy od wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 24.
Informacja o zwołaniu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, wraz z porządkiem obrad, powinna dotrzeć do członków Stowarzyszenia nie później niż na jeden miesiąc kalendarzowy przed terminem.

§ 25.
Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności - w pierwszym terminie - co najmniej 50% wszystkich członków Stowarzyszenia lub - w drugim terminie - bez względu na liczbę obecnych, o ile inne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 26.
1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu oraz czterech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
3. Prezes Zarządu wybierany jest w odrębnym głosowaniu (przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia).
4. Podział funkcji między członków Zarządu oraz udzielenia imiennych pełnomocnictw członkom Zarządu do występowania w sprawach majątkowych i finansowych w imieniu Stowarzyszenia dokonuje wybrany Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu.
5. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.

§ 27.
Do uprawnień Zarządu należy:

1. Organizowanie bieżącej działalności Stowarzyszenia;
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia;
4. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;

§ 28.
1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu osobowego Zarządu.
2. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

§ 29.
1. Zebrania Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2. Zarząd ma obowiązek umożliwić udział Komisji Rewizyjnej w posiedzeniach Zarządu

§ 30.
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.
3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów.
4. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.

§ 31.
Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz do roku pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia oceny działalności Zarządu oraz stawianie wniosku o udzielenie Zarządowi absolutorium;
3. Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdania ze swojej działalności;
4. Sporządzanie corocznych ocen działalności Stowarzyszenia i podawanie ich do wiadomości członków;
5. Delegowanie członków Komisji Rewizyjnej do uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 32.
W przypadku ustąpienia członka władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu w drodze kooptacji do wysokości 1/3 liczebności składu pochodzącego z wyboru.

§ 33.
Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Prezesa Zarządu. W przypadku ustąpienia lub śmierci Prezesa Zarządu, jego obowiązki przejmuje upoważniony przez Zarząd członek Zarządu do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu przez Walne Zgromadzenie.ROZDZIAŁ V.
FUNDUSZE I MAJĄTEK STOWARZYSZENIA§ 34.
Fundusze i majątek Stowarzyszenia powstają ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej, dotacji państwowych oraz środków publicznych.

§ 35.
Wysokość składek członkowskich uchwala Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

§ 36.
1. Majątek Stowarzyszenia składa się z ruchomości i nieruchomości.
2. Funduszami i majątkiem zarządza Zarząd.
3. Nabywanie i zbywanie nieruchomości wymaga uchwały Zarządu

§ 37.
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą służącą realizacji celów określonych w § 7 zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami. Przedmiotem działalności gospodarczej jest:

- 58.11.Z Wydawanie książek,
- 58.13.Z Wydawanie gazet,
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych,
- 59.20.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych,
- 18.11.Z Drukowanie gazet,
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
- 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi,
- 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem druku,
- 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
- 43.12.Z Przygotowanie terenu pod budowę,
- 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
- 43.13.Z Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno - inżynierskich,
- 47.91.B Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
- 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
- 79.12.A Działalność organizatorów turystyki,
- 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
- 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,
- 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 72.20.F Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 94.12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
- 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
- 91.01.A Działalność bibliotek,
- 91.01.B Działalność archiwów,
- 91.02.Z Działalność muzeów,
- 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych.

§ 38.
1. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek, nie zabezpiecza również swoim majątkiem zobowiązań członków Stowarzyszenia, członków jej organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi".
2. Stowarzyszenie nie może przekazać swego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich w szczególności zaś jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Stowarzyszenie nie może wykorzystywać majątku swego na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich.
4. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§ 39.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

§ 40.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych powyżej 10 000 zł wymagają podpisu: Prezesa Zarządu i członka Zarządu.ROZDZIAŁ VI.
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA§ 41.
Uchwały w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia, podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/3 liczby członków.

§ 42.
W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia Walne Zebranie podejmie uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia i powoła Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.
Wygenerowano w sekund: 0.00 - 7 zapytań MySQL 580,835 unikalnych wizyt