Wrzesień 19 2020 14:12:20
stat4u
Nowe artykuły

Aby mogła powstać publikacja jaką są "Pomniki Dawnego Prawa", potrzebne jest zaangażowanie członków Stowarzyszenia. Bez artykułów wydanie kolejnych numerów periodyku jest niemożliwe. Gorąco zachęcamy do nadsyłania relacji, doniesień i sprawozdań z wycieczek terenowych. Stan zabytków dawnego prawa ulega zmianom, podobnie ich otoczenie. Kamienne krzyże i inne zabytki niekiedy zmianiają swoją lokalizację, są przenoszone, mogą być poddawane renowacji lub ulegać uszkodzeniom. W ostatnich latach obserwuje się również coraz więcej lokalnych inicjatyw związanych z zabytkami. Warto na takie zmiany zwracać uwagę i podzielić się informacją o ich zaistnieniu.

 

Instrukcja przygotowywania tekstów

 

Jak powstaje artykuł/relacja w „Pomnikach Dawnego Prawa”?

Instrukcja krok po kroku

 

W PDP zamieszczamy, autorskie, oryginalne teksty (artykuły, relacje terenowe, doniesienia, sprawozdania, itp.). W przypadku, gdy Autor zamierza (lub już to uczynił) opublikować go też gdzie indziej, prosimy o zaznaczenie tego (w formie: tekst ten opublikowany został w...... / jest to tekst przygotowany na potrzeby... itp.). Tylko w wyjątkowych przypadkach zamieszczamy przedruki lub inne prace nieoryginalne.

 

Krok I – Piszemy artykuł, relacje, sprawozdanie itp. (zwane dalej: dziełem).

 

Krok II – Dzieło trzeba skompletować, to jest powinno ono zawierać:

Relacja z terenu:

- imię i nazwisko Autora,

- tytuł [wielkimi literami],

- tekst właściwy, z proponowanym podziałem na akapity, zaopatrzony, jeżeli to jest możliwe/potrzebne w przypisy [sposób zapisów bibliograficznych powinien być zgodny z przyjętym na łamach PDP – patrz Aneks], i/lub wykorzystaną literaturę,

- ilustracje (fotografie, rysunki itp.), najlepiej w formacie jpge., o jak najlepszej rozdzielczości),

- podpisy ilustracji [w formie stosowanej w PDP – patrz Aneks].

Artykuły: jak wyżej, ale dodatkowo ze streszczeniem do przetłumaczenia (przez redakcję) na język czeski, niemiecki.

 

Krok III – Dzieło, które Autor chce zamieścić w PDP powinien przesłać na adres: pdpredakcja@wp.pl ,

 

Autorzy proszeni są, o ile to możliwe o nadsyłanie CAŁEGO DZIEŁA, tj.

tekstu,

kompletu ilustracji,

podpisów ilustracji

(przy artykułach też streszczenia)

– ułatwia to pracę redakcji.

 

Krok IV – Tekst po wpłynięciu do redakcji jest wstępnie oceniany wg różnych kryteriów pod kątem czy może zostać opublikowany w PDP, m.in. czy dotyczy interesujących nas zagadnień, jest na temat, jego objętość pozwala na publikacje, jest oryginalny, itp.

Przysłane dzieło (artykuł, relacja) jest opiniowane przez członka/członków redakcji posiadających kompetencje w danej dziedzinie (lub proszeni są o to eksperci zewnętrzni). W razie pytań, są one przesyłane do Autora (też prośby o uzupełnienia itd.).

 

Krok V – Dzieło redagowane jest przez redakcje (w razie wątpliwości w tym czasie prowadzona jest korespondencja z Autorem) i jego ostateczny kształt proponowany do druku przesyłany jest do ostatecznej akceptacji Autora (może on oczywiście zgłosić swoje uwagi).

Relacje z terenu są publikowane w języku polskim lub/i oryginalnym (dopuszczalny: czeski, niemiecki). Podobnie artykuły, które jednak zawierają streszczenia na inne języki.

 

Krok VI – Następnie dzieło trafia do Redaktora Technicznego, jest przygotowane do druku i ukazuje się w najbliższym możliwym czasie.

 

Serdecznie prosimy o pisanie i zachęcanie do pisania innych, nie muszą to być członkowie Stowarzyszenia, informujcie o odkrycia, zmianach dotyczących zabytków nas interesujących, inicjatywach lokalnych i wszelkich innych rzeczach.

 

W razie pytań czy wątpliwości, czekamy na Was pod adresem pdpredakcja@wp.pl

 

 

 

Aneks

Jak zrobić podpis ilustracji?

numer kolejny ilustracji, miejscowość (zawsze najpierw), dalszy opis, źródło ilustracji (wszystko po przecinkach), kropka:

 

np. 7. Jadwisin, krzyż kamienny z przedstawieniem maczugi, fot. R. Eryński.

 

inne źródła: repr. z: i tu zapis bibliograficzny książki/artykułu z jakiego to pochodzi, adresu internetowego itd.

 

np. 7. Jadwisin, krzyż kamienny z przedstawieniem maczugi, repr. z: J. Kowalski, Kapliczki w Wilnie, Kraków 1878, il. 17.

 

repr. z: www.tralala.pl/28jsosjd/jhdxdksa/ko (dostęp z 10.02.2018).

 

Jak zrobić przypis bibliograficzny?

- książki – inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), miejsce wydania, rok wydania, stronę na którą się powołujecie (chyba, że powołujecie się na całość), kropka.

np. J. Kowalski, Kapliczki w Wilnie, Kraków 1878, s. 23.

 

- części (rozdziału, artykułu) w dziełach zbiorowych – inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł rozdziału, artykułu (kursywą), [w:] tytuł całości książki (kursywą), inicjał imienia i nazwisko redaktora całości, miejsce wydania, rok wydania, strony zamieszczenia rozdziału, artykułu (lub strony na które się powołujecie), kropka.

np. C. Malinowski, Ratusz w Radomiu, [w:] Radom, dzieje i kultura, red. B. Wymiński, Radom 1987, s. 17-38.

 

- artykułu w czasopiśmie – inicjał imienia autora, nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywą), „tytuł czasopisma” (w cudzysłowie, bez kursywy), numer rocznika i jeśli jest zeszytu (ewentualnie też rok wydania), strony zamieszczenia rozdziału, artykułu (lub strony na które się powołujecie), kropka.

np. R. Nowaczewski, Zbiry w dawnej Polsce, „Humanizm w Polsce”, R. XI (2002), z. 2, s. 87-98.

 

- internetu – inicjał imienia autora, nazwisko autora (jeśli dadzą się ustalić), tytuł (kursywą), adres internetowy (data dostępu, tj. kiedy to czytaliście), kropka.

np. K. Wacławski, Pręgierze na Madagaskarze, www.tralala.pl (dostęp z 10.02.2018).

Wygenerowano w sekund: 0.00 - 10 zapytań MySQL 542,615 unikalnych wizyt